NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN "NGÀY TƯ VẤN -THÁNG 9/2020" - (07/09/2020 9:12)

Chủ đề: phòng chống bệnh chân tay miệng

TẶNG QUÀ HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN VƯƠN LÊN TRONG HỌC TẬP - (05/09/2020 21:28)

Một hoạt động vô cùng ý nghĩa trong ngày khai trường

NỘI DUNG "NGÀY TƯ VẤN" - THÁNG 8/2020 - (19/08/2020 11:35)

Chủ đề: "chào mừng kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8 thành công - đại đoàn kết"

CÔNG VĂN, KẾ HOẠCH - (16/08/2020 11:25)

Tổ chức cuộc thi trực tuyến "tìm hiểu 1010 năm thăng long - hà nội"

Triển khai phát động cuộc thi - (14/08/2020 10:29)

"tìm hiểu pháp luật về bảo vệ môi trường và quy tắc ứng xử gắn với việc bảo vệ môi trường"