Từ ngày:
Đến ngày:
Hiển thị :
Tên thông báo Ngày thông báo
Chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
Công văn số 108/GD&ĐT-MN ngày 10/03/2021 về chương trình trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2021-2030
10/03/2021
Thông báo v/v cho học sinh quay trở lại trường học sau thời gian tạm dừng tới trường
để phòng chống dịch bệnh Covid-19
01/03/2021
Tải về
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021
Công văn số 557/GDĐT-CTTT ngày 26/02/2021 về việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bào an toàn khi học sinh trở lại trươngf học trong điều kiện bình thường mớ
28/02/2021
Cv 572/UBND-KGVX
V/v cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19
27/02/2021
Tải về
Cv 363/UBND-GD&Đt Thông báo của UBND quận Bắc Từ Liêm
vv học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng chống dịch bệnh Covid-19
27/02/2021
Tải về